نرخ تاکسیمتر

نرخ کرایه تاکسیمتر های مشهد در سال 93 براساس مصوب تاکسی رانی

تاریخ صدور:18/2/93شماره صدور :4/93/1369/شسال تصویب:1/1/1393 نرخ کرایه تاکسی های شهر مشهد در سال 93 دوره تصویب: دوره چهارم

 

ماده 1: به شهرداری مشهد (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی ) اجازه داده می شود به شرح جدول زیر نرخ کرایه انواع تاکسی را تعیین نماید.

جدول نرخ کرایه تاکسی ها (تاکسی متر ها)در مشهد برای سال 1393(به ریال)

نوع کاربری ورودی متراژ(200متر) تاخیر(یک دقیقه)
کلاس 1 تاکسی شهری(سمند و پژو شهری، آردی و روآ) 3900 230 260
کلاس 2 تاکسی شهریپیکان، پراید و ون شهری 3250 182 234
کلاس 1 تاکسی بیسیم و آژانس سمند، پژو آردی و روآ 19500 981 1040
کلاس 2 تاکسی بیسیم و آژانس پیکان و پراید 19500 825 936
کلاس 1 تاکسی فرودگاهام.وی.ام 32050 1513 1425
کلاس 2 تاکسی فرودگاهسمند و پژو 23400 1105 1040

تبصره: نرخ تاکسی های ویژه پایانه های مسافربری و راه آهن، بر مبنای تاکسی شهری دربستی محاسبه می شود.

ماده 2: نرخ کرایه مصوب شب:

از ساعت 22 شب الی 6 صبح به نرخ کرایه روز 20 درصد اضافه می شود.

ماده 3: نرخ کرایه سرویس مدارس:

نرخ کرایه سرویس مدارس با توجه به مسافت و زمان سفر بر اساس نرخ کرایه پیکان بیسیم با نظر کارگروه ماده 18 و تصویب شورای اسلامی شهر مشهد تعیین خواهد شد.

ماده 4: نرخ کرایه کلاس 1 و 2 قراردادی:

الف: نرخ کلاس1 قراردادی(سمند و مشابه) 30درصد نسبت به نرخ سال 92 افزایش یافت.

ب: نرخ کلاس 2 قراردادی(پیکان، پراید و مشابه) 30 درصد نسبت به نرخ سال 92 افزایش یافت.

ماده 5: افزایش ورودی تاکسی های مبادی ورودی شهر :

1-    برای تأمین هزینه های اداری خطوط فرودگاه، مبلغ 2000 ریال به ورودی مصوب فرودگاه اضافه شد که با نظر سازمان به اداره کل فرودگاه اختصاص می یابد.

2-   برای تأمین هزینه های اداری خطوط پایانه مسافربری و راه آهن، مبلغ 1000 ریال به ورودی مصوب خطوط پایانه مسافربری و راه آهن اضافه شد که در خط پایانه مسافربری با نظر سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی به سازمان پایانه های مسافربری و در خط راه آهن به سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد اختصاص می یابد.